OGŁOSZENIE KONKURSU

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-polskim Programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej  współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach) lub w języku angielskim. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy info@hunginst.pl, podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Warunki konkursu są zawarte w Regulaminie poniżej.
 
Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz  związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą. 
 
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku. 

Termin składania wniosku: 31 marca 2019 r. (niedziela, do końca dnia)
Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier (https://varso.mfa.gov.hu) w dniu 6 maja 2019 r. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na ich adres mailowy. Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 1 listopada 2019 r. 

W 2019 r. pula do rozdysponowania na dofinansowanie zakwalifikowanych projektów wynosi  30.000 EUR. Komisje przyznają bezzwrotne dofinansowania do złożonych projektów (wniosków). Na dofinansowanie jednego projektu może być przyznana kwota w granicach od 1.000 EUR do 5.000 EUR. Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia co najmniej 10 % kosztów ogólnych projektu jako wkład własny. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
LOGO (kolor), LOGO (kontra)