UWIERZYTELNIENIE PODPISU

Uwierzytelnienie podpisu wymaga osobistego stawiennictwa w Konsulacie.  Na spotkanie można umówić się drogą mailową lub telefonicznie.

W przypadku uwierzytelnienia podpisu przed Konsulem Węgier w Warszawie dokument podpisuje się lub potwierdza się podpis na dokumencie jako własny. Poświadczając podpis, konsul sprawdza jedynie autentyczność podpisu, a nie treść dokumentu, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Aby móc odpowiednio przygotować  klauzulę, prosimy o przesłanie dokumentu w formacie Word drogą mejlową (consulate.vao@mfa.gov.hu ) co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą.

Potwierdzenie tożsamości

Potwierdzić tożsamość można przedstawiając ważny paszport lub dowód osobisty. W przypadku braku dokumentu tożsamości konsulat nie będzie mógł dokonać uwierzytelnienia. W przypadku obywateli Węgier akceptowane jest również węgierskie prawo jazdy.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tekst klauzuli uwierzytelniającej może zawierać jedynie dane potwierdzone odpowiednimi dokumentami. W związku z tym, że na dokumentach będących w użyciu na Węgrzech występuje nazwisko i imię rodowe matki, podczas wizyty w Konsulacie prosimy o przedstawienie dokumentów, które zawierają takie dane, np. akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy.

Procedura uwierzytelnienia

Jeżeli podpis składany jest w imieniu osoby prawnej lub innego podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej (uwierzytelnienie rejestracji firmy), klient składający podpis – oprócz potwierdzenia swojej tożsamości - musi przedstawić dokument upoważniający go do reprezentowania firmy oraz dowód rejestracji firmy. W przypadku firmy zarejestrowanej w Polsce konsul ma możliwość sprawdzenia aktualnego wpisu rejestru firmy w elektronicznej wersji KRS. W przypadku firmy zarejestrowanej na Węgrzech elektroniczny wypis z rejestru Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat, nie jest dokumentem publicznym, w związku z tym nie może być zaakceptowany przez konsula. Wymagany jest w formie papierowej uwierzytelniony wyciąg z węgierskiego KRS (Céginformációs Szolgálat) lub uwierzytelniony odpis wyciągu, potwierdzający prawo do reprezentowania firmy i rejestrację w sądzie rejestrowym, nie starszy niż sprzed 30 dni.  

W przypadku podpisu w imieniu zagranicznej osoby prawnej lub organizacji nieposiadającej osobowości prawnej, konieczne jest udowodnienie rejestracji i prawa klienta do reprezentacji zgodnie z prawem kraju, w którym dokonano rejestracji.

Aby móc odpowiednio przygotować  klauzulę, prosimy o przesłanie dokumentu w formacie Word drogą mejlową (consulate.vao@mfa.gov.hu ) co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą wraz z kopią wyciągu z KRS-u.

 

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tekst klauzuli uwierzytelniającej może zawierać jedynie dane potwierdzone odpowiednimi dokumentami. W związku z tym, że na dokumentach będących w użyciu na Węgrzech występuje nazwisko i imię rodowe matki, podczas wizyty w Konsulacie prosimy o przedstawienie dokumentów, które zawierają takie dane, np. akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy.

Opłaty konsularne

Informacje o opłatach za procedurę znajdują się w części Opłaty konsularne.

Przykłady obliczania kosztów uwierzytelnienia podpisu:

  1. np. umowa o sprzedaży - jako sprzedający wymienione są dwie osoby i oba podpisy wymagają uwierzytelnienia. W tym przypadku opłata pobierana jest za dwa podpisy. Jeśli są cztery egzemplarze umowy, to należy zapłacić oddzielnie za każdy z czterech egzemplarzy, czyli w sumie należy uiścić opłatę konsularną osiem razy.

2) w przypadku konieczności złożenia podpisu na więcej niż jednej stronie dokumentu (np. na wszystkich stronach umowy), opłatę konsularną należy uiścić tylko jeden raz.