Uproszczona naturalizacja i przywrócenie obywatelstwa węgierskiego

Kto może złożyć wniosek o naturalizację uproszczoną?

Od 2011 roku istnieje możliwość, aby wniosek o uproszczoną naturalizację mogła złożyć osoba, która może w wiarygodny sposób udokumentować, że:

 

- posiada przodka, który był obywatelem węgierskim lub istnieje prawdopodobieństwo, że jest pochodzenia węgierskiego,

- posługuje się językiem węgierskim na poziomie średnim,

- nie jest karana według prawa węgierskiego i w chwili rozpatrywania wniosku nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie karne przed sądem węgierskim

- naturalizacja nie byłaby szkodliwa dla bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego na Węgrzech lub:

 

- od co najmniej dziesięciu lat pozostaje w ważnym związku małżeńskim z osobą, która w chwili składania przez wnioskodawcę wniosku posiadała obywatelstwo węgierskie lub

- od pięciu lat pozostaje w ważnym związku małżeńskim z osobą, która w chwili składania przez wnioskodawcę wniosku posiadała obywatelstwo węgierskie i mają wspólne dziecko.

 

Formularze:

 - formularz wniosku o naturalizację i przywrócenie obywatelstwa węgierskiego

- formularz do rejestracji urodzenia poza granicami Węgier dla wnioskodawców w procesie uproszczonej naturalizacji

- formularz do rejestracji małżeństwa zawartego poza granicami Węgier dla wnioskodawców w procesie uproszczonej naturalizacji

Gdzie można złożyć wniosek o naturalizację poza granicami Węgier?

Uproszczony wniosek o naturalizację można złożyć osobiście w konsulacie w Warszawie lub Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie.

Gdzie można złożyć wniosek o naturalizację uproszczoną na Węgrzech?

- w urzędzie stanu cywilnego urzędu burmistrza dowolnej gminy (w stolicy Węgier dowolnej dzielnicy),

- w urzędzie stanu cywilnego przy notariuszu rejonowym, określonym przez specjalne przepisy,

- w Urzędzie Miasta Stołecznego Budapesztu.

 

Czas trwania i opłaty za uproszczoną procedurę naturalizacji

Procedura trwa około 4-6 miesięcy. Nie obejmuje to czasu potrzebnego na dokonanie niektórych czynności proceduralnych, np. złożenia brakującej dokumentacji, zawieszenie postępowania, wydanie opinii z zakresu bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

Sama procedura jest wolna od opłat i opłat konsularnych. Czynności notarialne (np. poświadczenie odpisu lub tłumaczenia) podlegają opłacie.

Dokumenty, które należy dołączyć do uproszczonego wniosku o naturalizację dla potwierdzenia obywatelstwa węgierskiego wstępnych lub zstępnych wnioskodawcy:

akty urodzenia, małżeństwa, zgonu wydane z rejestrów państwowych i kościelnych; świadectwa chrztu; zaświadczenia o poprzednim obywatelstwie; zaświadczenia o naturalizacji, ponownym nadaniu lub pozbawieniu obywatelstwa; zaświadczenia o zmianie nazwiska; współczesne węgierskie rejestry wojskowe, paszporty, dowody osobiste, rejestry pracy lub służby, formularze rejestracji adresów, zaświadczenia o miejscu zamieszkania (należy przedstawić w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach),

- oryginał lub uwierzytelniony odpis aktu urodzenia oraz dokumentu potwierdzającego stan cywilny wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem

- dokumenty akceptowane jako dowód pochodzenia węgierskiego (w przypadku Csángó).

Do dokumentu w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język węgierski, chyba że umowa międzynarodowa lub praktyka wzajemności stanowią inaczej. Opłaty za tłumaczenia przysięgłe można znaleźć tutaj.

W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia do wniosku należy dołączyć 1 fotografię.

Informacje dotyczące decyzji

Procedowanie wniosków prowadzi Urząd Miasta Stołecznego Budapesztu. Prezydent Republiki podejmuje decyzję w sprawie wniosku na podstawie opinii Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości.

Konsulat powiadamia wnioskodawcę o możliwym terminie i miejscu złożenia przysięgi w terminie 15 dni od momentu otrzymania dokumentu nadania obywatelstwa. Przysięga musi być złożona w przeciągu roku od daty potwierdzenia przez wnioskodawcę odbioru powiadomienia.

Wniosek o zmianę nazwiska

W ramach procedury można złożyć wniosek o zmianę nazwiska. Formularz wniosku o zmianę nazwiska znajduje się w formularzu wniosku o uproszczoną naturalizację. 

Wniosek o zmianę nazwiska daje wnioskodawcy, wraz z nabyciem obywatelstwa węgierskiego, możliwość:

- odzyskania nazwiska rodowego używanego niegdyś przez jego rodzinę,

- usunięcia ze swojego nazwiska elementu obcego węgierskim zwyczajom nazewniczym, np. przyrostki płci,

- wnioskowanie o nadanie węgierskiego odpowiednika posiadanego imienia.

Wniosek o zmianę nazwiska można złożyć wyłącznie osobiście w Konsulacie w Warszawie. W imieniu osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niezdolnej do czynności prawnych wniosek może złożyć jej przedstawiciel prawny, a we wspólnym wniosku - członkowie rodziny mieszkający razem.

 

Przyjmując wniosek o uproszczoną naturalizację konsulat w Warszawie sprawdza tożsamość wnioskodawcy na podstawie:

- ważnego paszportu, dowodu osobistego lub karty pobytu oraz prawa jazdy - jeżeli te dokumenty mogą być używane w kraju wnioskodawcy

- dane wpisane w formularzu - muszą być zgodne z danymi w załączonych dokumentach (imię i nazwisko) oraz dane dotyczące urodzenia - muszą być podane na podstawie aktów urodzenia lub małżeństwa,

- dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),

- niezbędne oświadczenia o niekaralności, znajomości języka węgierskiego, miejscu złożenia przysięgi i złożenia wniosku o zmianę nazwiska,

- weryfikacja znajomości języka węgierskiego: potwierdzający podpis konsula  na formularzu wniosku, pisane odręcznie przez wnioskodawcę CV w języku węgierskim, rozmowa kwalifikacyjna z konsulem.

** Więcej informacji na temat wymaganej znajomości języka węgierskiego:

Szanowni Państwo!

Pragniemy zwrócić uwagę Państwa na fakt, że jednym z podstawowych wymogów prawnych dotyczących nabycia przez wnioskodawcę obywatelstwa węgierskiego w drodze uproszczonej naturalizacji jest znajomość języka węgierskiego na poziomie komunikatywnym, umiejętność samodzielnego złożenia wniosku o naturalizację oraz możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli kandydat nie spełni wymagań odnośnie poziomu znajomości języka, nie może oczekiwać pozytywnej decyzji w sprawie swojego wniosku o naturalizację.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na spełnienie wszystkich kryteriów prawnych uproszczonej procedury naturalizacji przy składaniu wniosku oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na znajomość języka węgierskiego, ponieważ jest to jeden z podstawowych warunków, który w każdym przypadku będzie bezpośrednio sprawdzany przez organy.

Jeżeli potrzebują Państwo informacji na temat uproszczonej procedury naturalizacji, należy skontaktować się z właściwą misją dyplomatyczną lub urzędem konsularnym, lub urzędem państwowym, gdzie otrzymają Państwo aktualne informacje. Należy korzystać wyłącznie z usług przedstawiciela, który nie będzie próbował przekonać Państwa, że decyzja na Państwa korzyść może zostać podjęta bez znajomości języka węgierskiego.

Jednocześnie zwracamy uwagę Państwa na fakt, że obywatelstwo węgierskie może zostać odebrane osobie, która uzyskała je z naruszeniem prawa, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie informacji lub faktów w celu wprowadzenia władz w błąd. Ustawa o obywatelstwie stanowi, że w przypadku osób, które uzyskały obywatelstwo w drodze uproszczonej naturalizacji lub ponownej naturalizacji w  okresie do 20 lat możliwe jest wszczęcie postępowania o cofnięcie obywatelstwa. Brak znajomości języka węgierskiego może być jedną z przyczyn cofnięcia obywatelstwa.