Ustawa nr 100 z 2018 roku o setnej rocznicy odrodzenia niepodległej Polski
 
 
Zgromadzenie Narodowe mając na uwadze
 
- tysiącletnią przyjaźń pomiędzy narodami węgierskim i polskim, mającą swe źródło i umacniającą się w toku wzajemnych powiązań stale splatającej się historii Węgier i Polski;
- wspólne i wspierające się dążenie narodu węgierskiego i polskiego do wolności i wykazaną w toku tych dążeń wzajemną solidarnosć;
- znaczenie narodu polskiego i niepodłeglego państwa polskiego w historii Europy Środkowej;
 
wiedzione przekonaniem, ze odrodzenie niepodłeglego państwa polskiego leżało w interesie także Węgier i narodu węgierskiego, uchwala następującą ustawę.
 
Art. 1. Zgromadzenie Narodowe pozdrawia świętującą setną rocznicę odzyskania niepodległości Polskę i z szacunkiem chyli głowę przed bohaterami polskiej wolności. 
 
Art. 2. Zgromadzenie Narodowe z szacunkiem upamiętnia Węgrów, którzy aktywnie brali udział w odzyskaniu i obronie polskiej niepodleglości.
 
Art. 3. Zgromadzenie Narodowe umacnia przekonanie, ze ścisły związek strzegących swej państwowej niezależności Węgier i Polski, opierający się na historycznej wspólnocie losów i jest nieodzownym warunkiem wstępnym tak dla egzekwowania naszych interesów narodowych, jak i dla wzrostu znaczenia Europy Środkowej w systemie współpracy europejskiej.
 
Art. 4. Zgromadzenie Narodowe upoważnia Rząd do podjęcia wszelkich takich decyzji w zakresie praw dotyczących systemu edukacji, ktore przyczynią się do przetrwania przyjaźni polsko-węgierskiej w przyszłych pokoleniach.
 
Art. 5. Niniejsza ustawa wchodzi w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu.