Dokumentumok

​Részletes leírás az egyszerűsített honosításról: itt

Ki nyújthat be egyszerűsített honosítási kérelmet?

Egyszerűsített honosítási kérelmet az a nem magyar állampolgár nyújthat be,

 • akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
 • magyar nyelvtudását igazolja,
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban,
 • honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti,
 • aki legalább tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
 • aki öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született,

 

Külföldön hol és hogyan adható be a honosítási kérelem?

a magyar külképviseleteken, a hivatásos konzuli tisztviselőnél (a kérelem elektronikusan előkészíthető a Konzinfo Ügysegéd rendszerben - konzinfougyseged.mfa.gov.hu) lehet benyújtani.

Belföldön hol adható be az egyszerűsített honosítási kérelem?

A kérelem beadható:

a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (kerületi) hivatalánál,
a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál,
 

Az egyszerűsített honosítási eljárás időtartama és díja

Az eljárás időtartama kb. 4-6 hónap. Ebben nincs benne az egyes eljárási cselekmények – pl. hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a közbiztonság, illetve nemzetbiztonsági véleményezés – időtartama.

Az eljárás maga illeték- és konzuli díjmentes. A közjegyzői cselekmények (pl. másolat, vagy fordítás hitelesítése) díjkötelesek.

Az egyszerűsített honosítási kérelemhez csatolandó iratok

A konzulátus kéri, hogy a honosítási kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolja:

 • Születési anyakönyvi kivonat és családi állapotot igazoló okirat eredetiben vagy hiteles másolatban. Hitelesnek elfogadható pl. közjegyző által hitelesített másolat is.
 •  Magyar nyelven saját kézzel írt és aláírt önéletrajzot (ezt a kérelemnyomtatványban az adott helyen kell kezzel megírni)
 • A kiskorú gyermekről 1 db igazolványképet kell csatolni (amennyiben hat év alatti). 

Felmenő, vagy a kérelmező magyar állampolgárságának igazolására elfogadható okiratok:

 • pl: állami és egyházi anyakönyvből kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat; keresztlevél; egykori állampolgársági bizonyítvány; honosítási, visszahonosítási, elbocsátási okirat; névváltoztatási okirat; korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány (eredetiben, vagy hiteles másolatban kell bemutatni),
 • a magyarországi származás valószínűsítésére elfogadható okiratok (csángók esetében).

Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással kell a kérelemhez csatolni. A hiteles fordítás díjait az eljártási díjak menüpontban találja. 

Tájékoztatás a döntésről

A törvényi feltételek vizsgálatát a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya végzi. A magyar állampolgárság megszerzéséről a Köztársasági Elnök honosítási okiratot ad ki. 

A konzulátus az okirat megérkezését követő 15 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü/fogadalom letételének lehetséges időpontjáról és helyéről. Az esküt/fogadalmat a felhívástól számított egy éven belül (jogvesztő határidő!) le kell tenni.

 

Névmódosítási kérelem

Az eljárás keretében névmódosítási kérelmet is be lehet nyújtani. A névmódosítási kérelem nyomtatványa az egyszerűsített honosítási kérelemnyomtatványban található.

 

Mire ad ez lehetőséget?

A névmódosítási kérelem arra ad lehetőséget, hogy a kérelmező a magyar állampolgárság megszerzésével együtt:

 • visszanyerje családjának egykor viselt családi nevét,
 • a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemére utaló végződést a nevéből elhagyja,
 • utónevének a magyar megfelelőjét kérje.

 

A kérelem beadásának módja

A névmódosítási kérelmet csak személyesen, a varsói konzulátuson lehet benyújtani. A kérelmet korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője terjesztheti elő, együtt élő családtagok közös kérelmet nyújthatnak be.

 

Mit vizsgál a konzulátus?

A kérelem átvételekor a varsói konzulátus a következőket vizsgálja:

 • személyazonosságot (érvényes útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány, tartózkodási jogot igazoló okmány, vezetői engedély – ha a kérelmező országában is felhasználható),
 • a formanyomtatványban feltüntetett adatok meg kell, hogy egyezzenek a csatolt okmányok adataival (a név és születési adatokat a születési és házassági anyakönyvi kivonat alapján kell feltüntetni),
 • a megfelelő kérelemnyomtatványon, elérhetőség megadása (telefonszám, e-mail cím),
 • szükséges nyilatkozatok megtétele a büntetlenségről, a magyar nyelvtudásról, az eskü letételének helyéről és a névmódosítási kérelem benyújtásáról,
 • a magyar nyelvtudás ellenőrzése: igazolás a kérelem nyomtatványon, a magyar nyelven saját kézzel írt önéletrajzzal, elbeszélgetéssel.

​**  A szükséges magyar nyelvtudásról bővebben:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton kívánjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre. 

Jelen felhívásunk célja, hogy elősegítse az egyszerűsített honosítási eljárásban a magyar nyelv nem megfelelő mértékű ismeretének hiányából adódó gyakori problémák elkerülését, illetve megelőzze azt, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás törvényi feltételeink - kiemelten a magyar nyelvtudás hiánya – nem kellő ismerte következtében Ön visszaélés áldozatává váljon. 

Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi. 

Amennyiben az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggésben információra van szüksége, úgy forduljon bizalommal az illetékes külképviselethez, a kormányhivatalhoz, ahol hiteles felvilágosítást adnak az Ön részére. Kizárólag olyan képviselőt vegyen igénybe ügyeinek képviseletével, aki nem próbálja Önt meggyőzni arról, hogy a magyar nyelvtudás ismerete nélkül is születhet kérelmének helyt adó döntés.