Lemondhat a magyar állampolgárságáról az a külföldön élő magyar állampolgár, aki igazolja, hogy már rendelkezik külföldi állampolgársággal, vagy erre ígérvénye van.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő a varsói konzulátus kéri, hogy annak benyújtásakor otthoni-, mobil- vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg.

 

Az eljárás menete

A lemondásról a belügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök dönt és erről okiratot ad ki.

Ha a kérelmező magyarországi lakos volt, akkor tekinthető külföldön élőnek, ha a külföldi letelepedési (korábban kivándorlási) szándékát bejelentette és ezt nyilvántartásba vették. E törvényi feltételből következik, hogy teljesíthető kérelmet csak a varsói konzulátuson lehet előterjeszteni.

 

A kérelem benyújtása

A lemondásra irányuló nyilatkozat (kérelem) a Lemondás a magyar állampolgárságról című adatlap kitöltésével és benyújtásával tehető meg. A konzulátus kéri, hogy nyomtatott betűkkel töltse ki az adatlapot. Kérjük, a nevek kitöltésénél teljes nevet írjon (pl. „Minta Géza Béla”, „Minta Géza” helyett).

 

A lemondási nyilatkozathoz mellékelendő dokumentumok

Lemondás esetén a kérelemhez mellékelni kell az érintett külföldi állampolgárságát igazoló okiratot vagy az ígérvényt, valamint a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat. A magyarországi anyakönyvi eseményről kiadott anyakönyvi kivonatok eredeti példányát le kell adni.

 

További teendők a lemondásról szóló okirat kézbesítése előtt

A lemondásról szóló okirat kézbesítése előtt le kell adni a magyar állampolgárságot igazoló okmányokat is (útlevél, személyazonosító igazolvány, stb.) Ez utóbbi okmányokat a varsói konzulátus visszaküldi a kiállító hatóságnak vagy jogutódjának.