Milyen magyar dokumentumok szükségesek?

Házasság hazai anyakönyvezéséhez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirat – útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány szükséges.

Amennyiben a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike) a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából állampolgárság-vizsgálatra van szükség (lásd állampolgársági ügyek).

 

Az adatlap kitöltése, segítség a kitöltéshez

A konzulátus kéri, hogy nyomtatott betűkkel töltse ki a házasság hazai anyakönyvezésének adatlapját. Kérjük, a nevek kitöltésénél teljes nevet írjon (pl. „Minta Géza Béla”, „Minta Géza” helyett). Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos Csjt. névviselési formái közül választhat.

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

1. A külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti házassági anyakönyvi kivonatot.

A házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait! A varsói konzulátus nem fogad el olyan házassági anyakönyvi kivonatot, amely csak a felek nevét tartalmazza.

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, kérjük: küldje be a varsói Nagykövetség címére a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását.

 

2. A házassági anyakönyvi kivonat fordítását:

  • lengyel nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a varsói Nagykövetség konzulátusa díjmentesen hitelesíti,
  • lengyel nyelvű okirat díjmentes fordítását és hitelesítését a konzulátus is elvégzi,
  • nem lengyel nyelvű okirat esetén keresse fel a varsói konzulátust, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

 

3. A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirat fénymásolatát (érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy 1 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány).

 

4. Külföldi állampolgár házastársnak az útlevelét/személyi igazolványát.

 

5. Amennyiben az egyik házastárs jelenleg csak érvényes külföldi okiratokkal rendelkezik, de személyi adataiból (név, születési hely) arra lehet következtetni, hogy feltehetően jelenleg is fennáll a magyar állampolgársága, úgy szükséges kitöltenie az „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” című adatlapot és csatolnia hozzá az abban megjelölt mellékleteket.

 

6. Ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

  • magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek „Megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát),
  • külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor

a) a magyar állampolgár házastárs esetében szükséges a külföldi bontóítélet (válás) magyarországi anyakönyvezése, az Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról című dokumentum kitöltésével és a benne meghatározott mellékletek csatolásával,

b) a nem magyar állampolgár házastárs esetén: a kérelem benyújtásakor a jogerős külföldi bírói ítéletet és annak magyar fordítását nem szükséges bemutatni, azonban az anyakönyvezést végző magyar hatóság a későbbiekben bekérheti azokat.

 

  • ha a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
  • ha a korábbi házastárs külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:

a) ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni az Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez című dokumentum kitöltésével és a benne megjelölt mellékletek csatolásával,

b) ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonatot és annak magyar fordítását.


A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtása személyesen, mindkét fél megjelenésével, a varsói konzulátuson történik.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben aláírását közjegyző előtt hitelesíttetnie (személyazonosságát érvényes dokumentummal – útlevél, személyi igazolvány – igazolnia) kell.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő a varsói konzulátus kéri, hogy annak benyújtásakor otthoni-, mobil- vagy munkahelyi telefonszámát is adja meg.
 

Az eljárás várható időtartama

A varsói Nagykövetségen keresztül indított anyakönyvezési eljárás házasság hazai anyakönyvezése esetén

  • ha a kérelmezők a házasságot megelőző családi állapota nőtlen és hajadon volt: 2–3 hónapot,
  • ha az egyik vagy mindkettő házastárs elvált volt: 3–5 hónapot

vehet igénybe.

 

Az eljárás díja

A házasság hazai anyakönyvezési eljárása díjmentes.