Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed przedłużeniem wprowadzenia ograniczeń na Węgrzech (tj. do dnia 06 października.) wykupili usługi turystyczne październik br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca października br. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej - SARS-CoV-2 PCR test - wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa. (Z dnia 06.10.2020 r. )

Informacje o wjeździe na Węgry od 1 września 2020 r.

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry

1 września 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie rządu Węgier nr 407/2020. regulujące przekraczanie granicy węgierskiej przez obywateli węgierskich i cudzoziemców. Wjazd cudzoziemców jest możliwy jedynie u uzasadnionych przypadkach, np. udział w rozprawie sądowej, rozpoczęcie leczenia, podjęcie nauki, udział w wydarzeniu rodzinnym (ślub, pogrzeb itd.) w ramach wjazdów biznesowych – wymagane jest zaproszenie ze strony węgierskiej. WJAZD jest możliwy tylko po uprzednim uzyskaniu zgody  policji węgierskiej - w przypadku przekraczania granicy w ruchu kołowym, prośbę wyłącznie drogą elektroniczną należy kierować do odpowiedniej jednostki regionalnej komendy policji, jeśli drogą lotniczą – do Komendy Policji XVIII dzielnicy w Budapeszcie. Po uzyskaniu zezwolenia na wjazd, przy przekraczaniu granicy należy poddać się kontroli zdrowotnej. Jeśli badanie nie wykaże podejrzenia zakażenia wirusem dana osoba zobowiązana jest do odbycia 14-dniowej kwarantanny, która decyzją odpowiednich organów może być skrócona, jeśli dwa biomolekularne PCR testy SARS-CoV-2 wykonane zodnie z wymogami zdrowotnymi w przeciągu 5 dni w odstępie 48 godzinnym potwierdzą, że u osoby przebywającej na kwarantannie nie wykazano obecności koronowirusa SARS-CoV-2.

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz

W  myśl rozporządzenia cudzoziemcy mogą przekroczyć granicę w ruchu osobowym w celu tranzytowania przez terytorium Węgier, jeśli na granicy poddadzą się kontroli zdrowotnej i badanie nie wykaże podejrzenia zakażenia wirusem. Ponadto, jeśli spełnią warunki wjazdu przewidziane w kodeksie granicznym Schengen oraz przedstawią dokumenty potwierdzające cel i państwo docelowe podróży i zapewniona będzie możliwość wjazdu do kraju docelowego. Tranzyt będzie można kontynuować wyznaczoną trasą, zatrzymywać się będzie można tylko na wyznaczonych miejscach, terytorium Węgier należy opuścić w przeciągu 24 godzin

Ponadto, jeśli spełnią warunki wjazdu przewidziane w kodeksie granicznym Schengen oraz przedstawią dokumenty potwierdzające cel i państwo docelowe podróży i zapewniona będzie możliwość wjazdu do kraju docelowego. Tranzyt będzie można kontynuować wyznaczoną trasą, zatrzymywać się będzie można tylko na wyznaczonych miejscach, terytorium Węgier należy opuścić w przeciągu 24 godzin.

 

Obywatele Czech, Polski  i Słowacji w myśl §5. rozporządzenia nr 419/2020 (IX.1) mogą przekroczyć granicę Węgier, jeśli:

  1. mogą potwierdzić, że posiadają, przynajmniej na 1 dzień, nie później niż do 30 września br. rezerwację hotelową na Węgrzech oraz, że rezerwacji dokonali przed wejściem w życie powyższego rozporządzenia oraz
  2. mogą przedstawić na granicy dokument w języku węgierskim lub angielskim, zawierający wynik biomolekularnego testu PCR – SARS - CoV- 2 -wykonanego zgodnie z przepisami zdrowotnymi w ciągu 5 dni przed planowanym wjazdem na Węgry, potwierdzający, że w okresie przeprowadzania badania w organizmie badanej osoby nie wykazano obecności koronowirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzenie również odnosi się do obywateli węgierskich oraz członków ich rodzin nie posiadających obywatelstwa węgierskiego, którzy

  1. wjeżdżają na terytorium Węgier z Czech, Polski i Słowacji oraz
  2. dysponowali rezerwacją hotelową w jednym z powyższych państw na dzień przed wejściem w życie nowego rozporządzenia oraz
  3. po powrocie na Węgry zgodnie z przepisami zdrowotnymi wykonali biomolekulerny test PCR, który potwierdził, że u osoby przebywającej na kwarantannie nie

      wykazano obecności koronowirusa SARS-CoV-2.

 

W celu szybkiego i efektywnego załatwiania spraw prosimy o zgłaszanie się przede wszystkim do zgodnej z posiadanym obywatelstwem ambasady w Budapeszcie, w przypadku polski obywateli do Ambasady RP w Budapeszcie.